fbpx

Tietosuojaseloste

Tämä on Pallo Ilmaa Golf Lounge:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 10.10.2022. 

  1. Rekisterinpitäjä 

Pallo Ilmaa Golf Lounge Oy 

Y-tunnus:3317183-4 

Polttolinja 27 LH 3 

40520 Jyväskylä 

p.0409696935 

info@palloilmaa.fi

  1. Rekisterin nimi 

Ajanvarausjärjestelmän käyttäjärekisteri 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun tarjoaminen, yhteydenpito asiakkaisiin, sekä markkinointi. 

  1. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys / organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Henkilötietoja säilytetään kunnes asiakas ne poistaa tai ei ole käyttänyt palvelua viiteen vuoteen. 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 
  2. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö

tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

  1. Tilastodatan kerääminen MyFlightScope tietokoneohjelmaan. Asiakkaalla on mahdollisuus kerätä tilastodataa omista lyönneistään FlightScopen MyFlightScope järjestelmän avulla. Jotta asiakas voi kerätä tilastodataa, tulee hänen luoda oma profiili myflightscope.com järjestelmään. 

Luomalla oman profiilin, asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että myös muut muut myflightscope.com tietokoneohjelmaa samassa tilassa käyttävät asiakkaat näkevät hänen profiilinsa ja siihen tallennetut tiedot (nimi & sähköposti). 

Asiakas voi käyttää harjoitteluun Pallo Ilmaa Golf Loungen luomaa profiilia, jolloin lyöntien tilastodata ei tallennu henkilökohtaisesti. Oman profiilin luominen ja sen käyttäminen on vapaaehtoista. 

Jos asiakas on luonut oman profiilin ja haluaa sen poistettavan, hän voi olla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään, joka poistaa profiilin ja kaikki tiedot tietokoneohjelmasta.